Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Film Çekim İzni


Yönetmelik

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film

Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, yerli ve yabancı yapımcıların birlikte gerçekleştirecekleri ortak yapım sinematografik eserlerin onaylanmasına ilişkin esasları ve Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli ve yabancı yapımcılar ile yabancı yapımcılar adına çalışan yerli yapımcıların uymaları gereken usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik; yerli ve yabancı yapımcıların gerçekleştirecekleri ikili ve çok taraflı ortak yapımların nitelikleri, başvuru şekli ve onaylanması, yapımcıların yapım sonrasında tabi olacakları esaslar ile Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli ve yabancı yapımcılar ile yabancı yapımcılar adına çalışan yerli yapımcılara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi ile 7/4/2004 tarihli ve 5115 sayılı Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı

Yapımcılara İlişkin Hükümler

Yerli yapımcılara verilecek çekim izinleri

Madde 14 —Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yerli yapımcılara çekim izinleri, çekim yapılacak mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından verilir.

Yabancı yapımcılara verilecek çekim izinleri

Madde 15 —Türkiye’de ticari amaçlı film çekmek isteyen yabancı yapımcılar ve bunlar adına çalışan yerli yapımcılar Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünden çekim izni almak zorundadır.

İzin talebiyle başvuruda bulunan yabancı yapımcılar ve bunlar adına çalışan yerli yapımcılar, Ek-3’te bir örneği bulunan başvuru formu ve eki belgeleri yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri aracılığıyla gönderebilirler veya doğrudan Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğüne teslim edebilirler.

Bu amaçla yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunanlar için yapım takviminde belirtilen süre boyunca geçerli olacak izin belgesi düzenlenir.

Ancak bu izin, çekimin gerçekleştirileceği mahallin en büyük mülki idare amirliğinden, özel izin gerektiren mahaller söz konusu olduğunda; o mahallin bağlı olduğu kamu kurum veya kuruluşundan ayrıca izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Mihmandar çalıştırılma

Madde 16 —Türkiye’de gerçekleştirilecek yabancı film çekimlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan en az bir mihmandarın çalıştırılması zorunludur.

Çekim izninin iptali

Madde 17— Çekim izni için verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde iznin verildiği yetkili makam tarafından çekim izni iptal edilir ve çalışmalar durdurulur.

Diğer hükümler

Madde 18 —Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun veya üçüncü şahısların yalnızca bu Kurum yayınlarında kullanılmak üzere üreteceği, ithal edeceği veya Kurumun yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortak yapım veya sipariş verme yoluyla meydana getirecekleri filmler hakkında uygulanmaz.

Ancak, 4/4/1988 tarihli ve 88/12839 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye’de İlmî Araştırma İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tâbi Olacakları Esaslara ilişkin hükümler saklıdır.

Not: Çekim izni alacak kişi veya yapımcılar aşağıda bulunan çekim izni dilekçesi, başvuru formu ve dilekçe ekinde istenen belgeler ile birlikte müracaat etmeleri halinde ve yönetmeliğe uygun bulunduğu takdirde çekim izinleri onaylanır.


 

ÇEKİM İZNİ

1-Sinema Filmi

2-Dizi Filmi

3-Reklam Filmi

4-Fotoğraf Çekimi

5-Klip Çekimi

6-Belgesel Çekimi

ÇEKİM İZNİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-Çekim izni Talep Formu     (Örnek Form Aşağıdadır)

2-Dilekçe                                (Örnek Dilekçe Aşağıdadır)

3-Şirket Yetkilisinin imza sirkülerinin fotokopisi

4-Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanının fotokopisi

5-Faaliyet Belgesinin Fotokopisi

6-Varsa Yapımcı Belgesinin fotokopisi

7-Şirketin Antetli Kâğıdına kaşeli ve imzalı dilekçe

ÇEKİM İZNİ

1-Amatör Kısa Metraj,

2-Öğrenci Çekim Talebi

1-Çekim izni Talep Formu

 (Örnek Form Aşağıdadır)

2-Dilekçe        (Örnek Dilekçe Aşağıdadır)

3-Nüfus Cüzdanı

4-Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi

ÇEKİM İZNİ

Yabancı Çekim

1-Bakanlığımız Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınan çekim izninin fotokopisi (Tüm Belgeler)
2-Mihmandarın Dilekçesi

3-Çekim izni Talep Formu    (Örnek Form Aşağıdadır)

4-Mihmandarın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

ÖNEMLİ NOT

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren mekân ve alanlarda Çekim

Çekim izni alan kişilerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren mekân ve alanlarda (Amasya Müzesi, Amasya Hazeranlar Konağı Etnografya Müzesi ve Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi)’ de çekim yapılabilmesi için Amasya Müze Müdürlüğü (Tel :(0-358)-218 45 13, Faks: (0-358) 218 69 57 ile irtibat kurarak uygun çekim zamanı ve şartlarını müştereken belirlemeleri ve protokol imzalamaları gerekmektedir.


                                                                   Yapımcı /Firma/Şahıs
Sayı:…/…../20…

Konu: Çekim İzni

AMASYA VALİLİĞİNE

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü


………(yayınlanacağı yer) kullanılmak üzere yapımcılığını ………………………………………… ‘ın üstlendiği “……………………………………….” adlı Dizi, Film veya Tanıtım çekimleri için Amasya ili, …………………………………………vb. mekanlarda çekim gerçekleştirmek istemekteyim. Filmde Valiliğiniz ve Amasya ili hakkında herhangi bir olumsuz görüş veya izlenim ve yasalarımız açısından aykırı bir içerik bulunmamaktadır. Film çekimi süresince toplumu rahatsız edici ve düzen bozucu herhangi bir olaya karışılmayacağını, yetkililerden habersiz ve izinsiz gerçek ya da taklit ateşli silah ile patlayıcı ve yanıcı malzeme kullanılmayacağını, karayolu ve yaya trafiğini olumsuz etkileyici herhangi davranış sergilenmeyeceğini burada taahhüt ederim. Filmin çekimi için herhangi bir yol kapatılması veya enerji vb talebinde bulunulmayacaktır. Film çekimi tahminen .... -…/…../20…. tarihleri arasında gerçekleşecektir. Söz konusu çalışmamın gerçekleşebilmesi için çekim izni verilmesini hususunu;

 Saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                                Adı Soyadı

                                                                                                                                  Yapımcı

ADRES:

Telefon:

faks

e-mail:

Ekler                                                   :

Başvuru Formu

Nüfuz cüzdanı fotokopileri

Çekimler ile ilgili Bakanlık izin Yazısı

Diğer belgeler

 


AMASYA’DA TİCARİ AMAÇLI FİLM ÇEKMEK

İSTEYEN YERLİ VE YABANCI YAPIMCILAR BAŞVURU FORMU

 

ADI VE SOYADI (GÖREVİ/UNVANI)

 

UYRUĞU- T.C. KİMLİK NO/ PASAPORT NO

 

İLETİŞİM ADRESİ VE TELEFON NUMARASI

 

E-POSTA ADRESİ

 

YAPIMCI

(ŞİRKET ADI VEYA YAPIMCI GERÇEK KİŞİ İSE AD SOYAD)

 

YAPIMCI YERLİ Mİ YABANCI MI?

 

YAPIMCININ ADRESİ VE VERGİ KİMLİK NUMARASI

 

YÖNETMENİN ADI SOYADI

 

FİLMİN ADI

 

FOTOĞRAF, VİDEO VEYA FİLM ÇEKİMİNİN KONUSU

 

FOTOĞRAF, VİDEO VEYA FİLM ÇEKİMİNİNAMACI (Ticari, Tanıtım, Eğitim, Bilimsel Araştırma, vb.)

 

FOTOĞRAF/VİDEO VEYA FİLMİN YAYINLANACAĞI MEDYA

 

ÇEKİM İÇİN ÖNGÖRÜLEN TARİHLER

 

ÇEKİM İÇİN ÖNGÖRÜLEN YERLER

 

A Ç I K L A M A L A R

  • 1-Dayanak: 12.08.2005 tarih ve 25904 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik” 
  • 2-Askeri alan ve bölgelerde ilgili kurumlardan izin almadan kayıt ve film çekimi yapmak kesinlikle yasaktır.
  • 3-Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinde yapılacak çekimler için ilgili Müze Müdürlüğünden izin alınmalıdır.
  • 4-2863 Sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren mekânlarda film çekimi sırasında, önceden bağlı Müze Müdürlüğüne bilgi verilmeden anılan mekânlarda film çekimi yasaktır.
  • 5-Çevre Koruma bölgelerinde (tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgeleri) yapılacak film çekimleri için Amasya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden izin alınması gerekir. 
  • 6-Özel izin gerektiren diğer yerlerde çekim yapılması durumunda ise, o yerin bağlı olduğu gerçek ve tüzel kişilerden izin alınmalıdır.
  • 7-Drone ile yapılacak çekimler için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin alınmalıdır.
  • 8-Çekilen Filmlere ait 1 adet CD örneğinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
  • 9-Bu film çekim izni …/…/20… – …/…/20… tarihleri arasında / tarihinde geçerlidir.
  • 10-Bu başvuru formu, çekim yapacak kişi/ yapımcı veya yetkili mihmandar tarafından doldurulmalı, imzalanmalı ve Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edilmelidir.

Yukarıdaki açıklamaları okudum, verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve açıklanan yasak ve zorunluluklara uyacağımı beyan ederim.

                                                                                                 …./…/2019

                                                                                                       Yapımcı